AOF Center Storkøbenhavn

Kontakt os: 43 71 36 71

FVU-START – Dansk for tosprogede

Udbytte

Med udgangspunkt i hverdagssituationer – og tekster, lærer du at benytte forskellige kommunikative strategier, der skal forbedre dine mundtlige danskfærdigheder. Du træner og opøver et primært ordkendskab og forbedrer din evne til at kommunikere mere sikkert på dansk til gavn både hjemme og på arbejdet.

 

Indhold

På FVU-start arbejdes der med lydbaserede strategier som udtale af ord og bogstaver. Der arbejdes med at udvikle et ordkendskab, som tager udgangspunkt i både et generelt ordmateriale, og et ordmateriale, der er relevant at kunne indenfor dit arbejde og fritidsinteresser.

På FVU-start arbejder du blandt andet med at:

 • kommunikere om relevante emner på et basalt niveau
 • anvende forskellige kommunikationsstrategier
 • forstå mindre hyppigt forekommende ord
 • forstå og anvende hyppigt forekommende ord

 

Deltagere/adgang

Kurset henvender sig til medarbejdere med dansk som andetsprog, der vil styrke deres mundtlige færdigheder i dansk. Kurset kan desuden anvendes til at give grundlag for et større udbytte på FVU-læsning og FVU-matematik.

Det er et krav, at kursisten kan forstå talt og skrevet dansk, samt tale og skrive dansk på et grundlægende niveau, for at kunne deltage i undervisningen med udbytte.

Forud for din deltagelse skal du have gennemført en screening, der viser, at du kan få god gavn af at deltage på FVU-start. Har du spørgsmål til din screening, er du velkommen til at kontakte AOF Vestegnen, Søren Møberg Poulsen på tlf. 2197 9901

Der anvendes Ipads i undervisningen, og derfor anbefales det, at deltagerne forud for kurset har deltaget på et 2-dags IT-kursus.

 

Form

Klasseundervisning med ml. 8-14 deltagere. I dele af undervisningen arbejdes der med værktøjer på Ipad og/eller computere. Desuden arbejdes der også med diverse hjælpermidler på din mobiltelefon.

Ordblinde undervisning udredning

Kursusnavn Ordblinde undervisning udredning

 

Udbytte

At få planlagt det individuelle kursusforløb i forbindelse med ordblind undervisning. Udredningen danner grundlag for kursusindholdet.

Kurset er obligatorisk hvis man ønsker at deltage på ordblinde undervisning.

 

 

Indhold

2 timer der udgør en test og en samtale der danner grundlag for kursusforløbet.

 

Deltagere

Medarbejdere der er screenet til OBU. Er du i tvivl om din screening er du velkommen til at kontakte AOF Vestegnen, Søren Møberg 2197 9901.

 

Form

Kurset foregår som individuel klasseundervisning.

Ordblind undervisning

Kursusnavn Ordblind undervisning

Du lærer at bruge både computer og IT-hjælpemidler, der gør det nemmere at stave, skrive og læse tekster. Herved bliver du mere uafhængig af andres hjælp til læse- og skriveopgaver fx på arbejdet, på sociale medier, når dine børn skal hjælpes med lektierne og meget mere.

 

Indhold

Du arbejder med forståelse og læsning af tekster med brug af digitale hjælpemidler,

 

På ordblindeundervisningen arbejder du bl.a. med:

 • APP til Ipad
 • Brug af Smartphone
 • Læse, stave og skrive hjælp

Udbytte

Undervisningen for ordblinde foregår på små hold med 4-6 deltagere. Undervisningen bliver tilrettelagt ud fra den enkelte deltagers behov og interesser hvilket bliver kortlagt ved en udredning. (se kurset udredning)

Du får undervisning, som understøtter din evner til at læse, skrive og stave. Du lærer også, hvordan du kan benytte it til at gøre det nemmere for dig at stave og læse.

Der arbejdes med værktøjer når :

 • du læser langsomt
 • det er svært at overskue teksten
 • du får ikke rigtig fat i alle ordene
 • du læser ord forkert

Der arbejdes med værktøjer til når:

 • du har svært ved at skrive de ord du gerne vil
 • du har svært ved at kende forskel på bogstaverne
 • du bytter om på bogstaverne
 • du har svært ved at skrive tekst der skal hænge sammen

 

Indhold


Undervisningen tilrettelægges individuelt og i et tæt samarbejde, gennem en udredning – Det sikre at indholdet er relevant for dig i dit arbejdsliv, privatliv. Du vil i undervisningen få mulighed for at arbejde med de forskellige iPads apps og undervisningsmaterialer. På kurset stilles de nødvendige iPads og apps for undervisningen, til rådighed.

Dansk 3 FVU

Kursusnavn Dansk 3 FVU

 

På dette trin arbejdes der i dybden med ordenes grammatiske sammenhæng, orddannelser og ordkendskab. Du tilegner dig forskellige læsestrategier, som sætter dig i stand til at læse vanskeligere tekster. Vi skal fx læse og skrive læserbreve og referater. Du får styrket din læseevne til brug for din hverdag, både hjemme og på din arbejdsplads.

 

Indhold

På trin 3 kommer du dybere ned i ordenes betydning, grammatiske regler samt lærer at læse vanskeligere tekster

 På dansk trin 3 arbejder du bl.a. med :

 

 • Ordkendskab
 • Skriftlig fremstilling
 • Grammatiske regler
 • Grundig læsning
 • At læse vanskelige tekster

Udbytte

Formålet med undervisningen er, at deltageren forbedrer eller udvikler sit kendskab til ords grammatiske sammenhæng og til forskellige teksttypers karakteristika og bevidstgøres om, hvordan denne viden kan støtte læsning, skrivning og stavning af forskellige tekster.

 

Undervisningens mål er, at deltageren
· har kendskab til avancerede lydfølgeregler på dansk,
· har kendskab til reglen om, at samme betydningsenhed staves ens i forskellige ord (tegnkonstansprincippet),
· har kendskab til betydning og stavemåde af uregelmæssige ord af udenlandsk oprindelse (låneord),
· har kendskab til sætningsbygning og ords grammatiske sammenhæng,
· har kendskab til forskellige teksttyper og deres karakteristika,
· kan benytte forskellige læsestrategier i forhold til læseformål og teksttype,
· kan vurdere læseudbyttet ud fra et bestemt læseformål og
· kan udnytte viden om teksttyper og afsender-/modtagerforhold i udformningen af forskellige tekster.

 

Indhold

 

Undervisningen omfatter læsning, stavning og skriftlig fremstilling.

Der arbejdes med:
 

Lydfølgeregler:
 stavning af et bredt udvalg af ord, der indeholder avancerede lydfølgeregler.

Orddannelse:
 reglen om, at samme betydningsenhed staves ens i forskellige ord og
 betydningen af letgennemskuelige forstavelser og afledningsendelser.

Ordkendskab:
 mundtligt: ord, begreber og faste udtryk, der er knyttet til forskellige typer skriftsprog,
 skriftligt: genkendelse af uregelmæssige ord af udenlandsk oprindelse, der kræver ordspecifik viden.

Læseforståelse:
 forskellige teksttyper og deres karakteristika,
 forskellige strategier til forskellige tekster og læseformål og
 læsekontrollerende aktiviteter og redskaber.

Skriftlig fremstilling:
 udformning og opsætning af forskellige teksttyper,
 beskrivelse af samme indhold i forskellige teksttyper og med forskellige synsvinkler og
 sætningsbygning og ords grammatiske sammenhæng.

Brug af skrevne tekster i hverdagen:
 fleksible strategier i forhold til bestemte teksttyper og læseformål.

Dansk 2 FVU

Kursusnavn Dansk 2 FVU

 

Med udgangspunkt i hverdagstekster lærer du at benytte læse- og staveteknikker samt skrive små tekster. Du træner ordkendskab og forbedrer din læseevne til gavn for din hverdag både hjemme og på arbejdet.

 

Indhold

På dette trin arbejdes der med grammatikken med fokus på ordenes endelser og stumme bogstaver. Der arbejdes med kendskab til ordklasser og gradbøjning af ord, som eksempelvis ”at lege”, ”jeg leger” og ”jeg har leget”..

 

På Dansk trin 2 arbejder du bl.a. med:

 • Lettere grammatik
 • Ordklasser og bøjninger
 • Ordkendskab

Udbytte

Formålet med undervisningen er, at deltageren får automatiseret allerede indlærte færdigheder gennem læsning og skrivning af sammenhængende tekster, udvikler en aktiv indstilling til læsning og får indsigt i forholdet mellem skriftsproglige krav i hverdagen og egen skrift- sproglig kompetence.

 

Undervisningens mål er, at deltageren:
· kan udnytte lydfølgeregler, der afhænger af de omgivende bogstaver i læsning og stavning (kontekstafhængige lydfølgeregler),
· har kendskab til ordklasserne navneord, udsagnsord og tillægsord og til disses bøjning,
· kan udnytte en læseteknik, der er baseret på betydningsenheder (morfemer),
· har udviklet sit kendskab til ord af udenlandsk oprindelse (låneord), der forekommer i hverdagstekster,
· kan skrive sammenhængende tekster,
· kan læse sammenhængende tekster med rimelig hastighed og forståelse.

 

Indhold

 

Undervisningen omfatter læsning, stavning og skriftlig fremstilling.
Der arbejdes med:

Lydfølgeregler: 
- lydfølgeregler, der afhænger af de andre bogstaver i ordet (kontekstafhængige lydfølgeregler)

 

Orddannelse: 
 ordklasserne navneord, udsagnsord og tillægsord, 
 genkendelse af ordets betydningsenhed (rodmorfem) og bøjningsendelse, 
- de enkelte bøjningsendelsers betydning.

 

Ordkendskab: 
 mundtligt:

betydningsindhold og udtale af ord af udenlandsk oprindelse fra den enkelte deltagers hverdag 

 skriftligt:

umiddelbar ordgenkendelse af ord af udenlandsk oprindelse, der er nødvendige for den enkelte deltagers flydende læsning.

Læseforståelse:
 forståelsesprocesser før, under og efter læsning af længere, sammenhængende tekster.

Skriftlig fremstilling:
 korte instruktioner og arbejdsgange
 skrivning og bearbejdning af sammenhængende tekst af såvel indhold som form.

Brug af skrevne tekster i hverdagen:
 forholdet mellem skriftsproglige krav i hverdagen og deltagernes skriftsproglige kompetence, arbejdsindsats og strategier til at klare de skriftsproglige krav i hverdagen.

 

Flere artikler ...